Back

REGULAMIN PLATFORMY SZKOLENIOWEJ ZLOKALIZOWANEJ POD ADRESEM WWW.FLUENTAVIATOR.PL

I. WSTĘP

 1. Platforma szkoleniowa dostępna pod adresem www.fluentaviator.pl udostępniona i prowadzona jest przez Martę
  Tabaka prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Fluent Aviator Marta Tabaka z siedzibą w Nowych Bielicach (76-039) przy ulicy Liliowej 75, REGON 321372701, NIP 7431885449. Szybki i efektywny kontakt zapewniony jest za
  pośrednictwem telefonu pod numerem: 505-137-865, oraz poczty elektronicznej pod adresem e-mail:
  biuro@fluentaviator.pl.
 2. Platforma skierowana jest w szczególności do Użytkowników, którzy związani są z lotnictwem oraz chcą poszerzać
  swoją wiedzę i umiejętności językowe w tej dziedzinie.
 3. W ramach Platformy oferowane są różnego rodzaju usługi, w tym kursy szkoleniowe online lub stacjonarne.
 4. Niniejszy regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych przez Usługodawcę, za pośrednictwem Platformy
  oraz zasady zawierania i wykonywania umów, a także prawa i obowiązki stron umowy.

II. DEFINICJE

 1. Usługodawca – Marta Tabaka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Fluent Aviator Marta Tabaka z siedzibą w Nowych Bielicach (76-039) przy ulicy Liliowej 75, REGON 321372701, NIP 7431885449
 2. Platforma szkoleniowa/Serwis – dostępna pod adresem www.fluentaviator.pl strona www, na którą składają się
  elementy graficzne oraz oprogramowanie umożliwiające świadczenie usług drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników
 3. Umowa – umowa zawierana na odległość pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą za pośrednictwem Platformy
  szkoleniowej, której przedmiotem jest Usługa
 4. Usługa – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników, polegające m.in. na
  udzieleniu dostępu do szkoleń online, innych treści cyfrowych oraz umożliwieniu dokonania zapisu na kursy
  stacjonarne, a szczegółowo opisane w rozdziale V
 5. Użytkownik – każda osoba fizyczna korzystająca w jakikolwiek sposób z Platformy
 6. Usługobiorca – posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka
  organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną zawierająca Umowę z
  Usługodawcą za pośrednictwem Platformy
 7. Konto – indywidualnie oznaczony loginem będącym adresem e-mail Usługobiorcy i hasłem zbiór danych w systemie
  informatycznym Platformy szkoleniowej, w którym gromadzone są dane dotyczące Usługobiorcy, w tym adresy rozliczeniowe, historia zakupionych Usług; posiadanie Konta jest niezbędne przy zawieraniu Umów dot. niektórych
  Usług. Konto jest usuwane po upływie 6 lat od końca roku kalendarzowego, w którym przy jego użyciu zamówiono
  ostatnią Usługę.
 8. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
 9. Przedsiębiorca – Konsument – osoba fizyczna, zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w
  szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie
  przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 10. Polityka Prywatności – dokument będący załącznikiem do niniejszego Regulaminu, określający szczegółowo zasady
  przetwarzania danych osobowych
 11. Regulamin – niniejszy dokument

III. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Dostęp do Regulaminu Użytkownik może uzyskać w dowolnym momencie, poprzez „kliknięcie” w zakładkę „Regulamin” umieszczoną na stronie Platformy szkoleniowej.
 2. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług na rzecz Użytkownika w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz korzystania z Platformy szkoleniowej
  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami.
 4. Zabronione jest korzystanie z Platformy szkoleniowej w sposób mogący naruszać dobra osobiste osób trzecich, zamieszczanie oraz rozpowszechnianie treści powszechnie uznawanych z obelżywe lub naruszających prawa osób
  trzecich.
 5. Informacje o Usługach na Platformie szkoleniowej m.in. opisy, ceny stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 k.c.

IV. WARUNKI KORZYSTANIA Z PLATFORMY SZKOLENIOWEJ

 1. Usługodawca umożliwia zawieranie Umów o świadczenie Usług opisanych w nin. Regulaminie za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Warunkiem zamówienia Usługi jest zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja.
 3. Brak akceptacji postanowień Regulaminu uniemożliwia zawarcie Umowy o świadczenie Usług.
 4. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Usług to:
  1. posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet o przepustowości co najmniej 5 Mb/s;
  2. zainstalowanie na urządzeniu najnowszej wersji przeglądarki Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft
   Edge (wersja oparta na Chromium) lub Safari;
  3. zainstalowanie na urządzeniu systemu operacyjnego Windows 7+, Mac OS X 10.7+, lub Ubuntu 10+; Adroid; iOS;
  4. posiadanie konta poczty elektronicznej.
 5. W celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania Platformy szkoleniowej, a w szczególności utrzymywania sesji,
  Użytkownik nie powinien blokować plików cookies witryny w ustawieniach przeglądarki lub za pomocą dodatkowych narzędzi.
 6. Użytkownik ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego
  dostawcy usług internetowych.
 7. Użytkownik zobowiązany jest korzystać z Platformy szkoleniowej, w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i powstrzymać się od wszelkiej działalności, która mogłaby zakłócić jego prawidłowe funkcjonowanie.
 8. Usługodawca podejmuje niezbędne działania mające na celu zapewnienie poprawnego i bezbłędnego funkcjonowania Platformy szkoleniowe , w szczególności z uwzględnieniem aktualnej wiedzy technicznej oraz zobowiązuje się na bieżąco usuwać nieprawidłowości zgłaszane przez Użytkowników.
 9. Usługodawca oświadcza, że charakter Usług świadczonych drogą elektroniczną z uwagi na dostęp do sieci Internet może się wiązać ryzykiem, w tym m.in. zainfekowaniem systemu informatycznego Użytkownika przez niepożądane
  oprogramowanie, a w następstwie wyrządzenie szkód, w tym postaci nieuprawnionego pozyskania i modyfikowania danych.
 10. Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania z Platformy szkoleniowej, zaleca się, aby urządzenie, z którego korzysta Użytkownik posiadało w szczególności:
  1. stale aktualizowany system antywirusowy;
  2. skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),
  3. na bieżąco aktualizowane: system operacyjny oraz przeglądarki.
 11. Za problemy techniczne, związane z wadliwym funkcjonowaniem posiadanego przez Użytkownika urządzenia oraz za
  brak parametrów umożliwiających Użytkownikowi odbiór danych, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.
 12. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ryzyko wiążące się z korzystaniem przez Usługobiorcę z usług
  świadczonych drogą elektroniczną, w szczególności za szkodę wyrządzoną działaniem Użytkownika lub osób trzecich, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.

V. RODZAJE ŚWIADCZONYCH USŁUG

 1. Usługodawca za pośrednictwem Platformy szkoleniowej świadczy Usługi polegające na:
  1. umożliwieniu zapoznania się z treściami dostępnymi w Serwisie;
  2. prowadzeniu korespondencji z Użytkownikiem za pośrednictwem formularza kontaktowego;
  3. wysyłaniu newslettera, szczegółowo opisanego w rozdziale VI;
  4. prowadzenie Konta w zw. ze świadczonymi Usługami;
  5. umożliwieniu dostępu do treści cyfrowych w postaci audiobooków i e-booków;
  6. prowadzeniu online zajęć z branżowego języka angielskiego;
  7. udostępnienie kursów online wraz ze wszystkimi niezbędnymi materiałami, przy czym można też skorzystać
   jednorazowo z nieodpłatnej wersji testowej kursu przez okres 1 miesiąca od dnia zamówienia;
  8. umożliwieniu zarejestrowania się (zapisu) na organizowane cyklicznie przez Usługodawcę kursy oraz
   egzaminy stacjonarne.
 2. Szczegółowy zakres każdej z Usług oferowanych przez Usługodawcę umieszczony jest przy opisie danej Usługi na Platformie szkoleniowej, w tym m.in.: przedmiot kursu i jakie materiały się na niego składają, czas dostępności
  materiałów, z których można korzystać, terminy szkoleń i egzaminów stacjonarnych.
 3. Usługi określone w lit. a) – d) powyżej świadczone są przez Usługodawcę nieodpłatnie, pozostałe odpłatne.
 4. Aby skorzystać z Usług opisanych w ust. 1 powyżej, oprócz wymagań technicznych opisanych w rozdziale IV, ust. 4, niezbędne jest:
  1. w przypadku Usług opisanych lit. e) i g) – posiadanie oprogramowania w postaci: Adobe Acrobat Reader DC,
   odtwarzacza moltimedialnego plików audio takiego jak np.: Windows Media Player,
  2. w przypadku Usług opisanych lit. f) – posiadanie jednego z następujących komunikatorów: Google Meet lub
   Skype oraz mikrofonu, głośników lub słuchawek i kamery.

VI. NEWSLETTER

 1. Użytkownik może zamówić usługę newslettera polegającą na cyklicznym przesyłaniu przez Usługodawcę wiadomości
  e-mail zawierających informacje dotyczące branży lotniczej.
 2. Aby zamówić usługę newslettera Użytkownik musi podać swój adres e-mail na formularzu udostępnionym przez Usługodawcę na stronie Platformy szkoleniowej oraz aktywować tą usługę poprzez kliknięcie w link wysłany na
  podany adres e-mail.
 3. Umowa o świadczenie usługi newslettera jest zawarta na czas nieokreślony z chwilą podania adresu e-mail w tym celu.
 4. Użytkownik może zrezygnować z usługi newslettera w każdym czasie. Rezygnacja dokonywana jest poprzez kliknięcie przez Użytkownika na link dezaktywacyjny znajdujący się w stopce każdego przesłanego newslettera lub kontaktując się w tym celu na adres biuro@fluentaviator.pl.
 5. Usługodawca każdorazowo powiadomi Użytkownika o zakończeniu procesu dezaktywacji wysyłając w tym celu stosowną informację na podany przy zapisie adres e-mail.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
  1. przesyłania za pośrednictwem newslettera reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
  2. czasowego zaprzestania świadczenia usługi newslettera ze względów technicznych;
  3. stałego zaprzestania świadczenia usługi newslettera po uprzednim powiadomieniu Użytkowników.

VII. ZAMAWIANIE I REALIZACJA USŁUG

 1. Usługobiorca zamawia daną Usługę odpłatną poprzez wybranie jej na Platformie szkoleniowej, a następnie
  wypełnienie formularza zawierającego jego dane osobowe niezbędne do wystawienia faktury.
 2. W przypadku zamówienia Usługi dostępu do treści cyfrowych w postaci audiobooków i e-booków lub kursów online, a
  także nieodpłatnej wersji demo kursu online niezbędne jest zarejestrowanie się na Platformie szkoleniowej i w
  tym celu założenie Konta. Informacja potwierdzająca założenie Konta jest wysyłana na podany adres e-mail.
  Posiadanie Konta warunkuje zamówienie w/w Usług.
 3. Usługobiorca po uzupełnieniu formularza, o czym mowa powyżej w ust. 1, wybiera metodę płatności oraz potwierdza złożenie zamówienia poprzez kliknięcie w ikonę „kupuję i płacę”.
 4. Zatwierdzenie przez Usługobiorcę zamówienia poprzez użycie przycisku „kupuję i płacę” jest równoznaczne ze
  złożeniem przez niego oferty zawarcia umowy o świadczenie Usług, zgodnie z treścią złożonego zamówienia oraz Regulaminu.
 5. Po otrzymaniu zamówienia Usługodawca przesyła Usługobiorcy drogą elektroniczną na podany w trakcie składania
  zamówienia adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia zamówienia stanowiące równocześnie oświadczenie o przyjęciu oferty. Z chwilą otrzymania wiadomości przez Usługobiorcę dochodzi do zawarcia Umowy o świadczenie
  Usług.
 6. Potwierdzenie zamówienia wskazane w ust. 5 zawiera w szczególności: rodzaj zamówionej Usługi, całkowitą cenę do zapłaty oraz warunki zawartej Umowy.
 7. Umowa o świadczenie Usług zawierana jest na czas określony, do momentu zrealizowania zamówienia lub upływu
  okresu trwania danego kursu (informacje w tym zakresie znajdują się przy opisie kursu).
 8. Umowa o świadczenie Usług realizowana jest niezwłocznie po zaksięgowaniu płatności, o ile Usługobiorca wyraził
  zgodę na rozpoczęcie świadczenia przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, z zastrzeżeniem zapisów ust. 9.
  W przypadku braku takiej zgody Umowa jest zrealizowana po upływie okresu 14 dni od dnia zawarcia Umowy, pod
  warunkiem dokonania płatności.
 9. W przypadku zamówienia Usługi kursów lub egzaminów stacjonarnych, warunkiem zawarcia Umowy jest wyrażenie zgody
  na rozpoczęcie świadczenia przed upływem 14 -dniowego okresu na odstąpienie. Usługa świadczona jest w terminie
  wynikającym z opisu Usługi na Platformie szkoleniowej.
 10. Usługodawca realizuje Usługi opisane:
  1. w rozdz. V ust. 1 lit. e) w ten sposób, że na Koncie Usługobiorcy umieszczone są materiały do
   samodzielnego pobrania przez Usługobiorcę;
  2. w rozdz. V ust. 1 lit. g) w ten sposób, że na Koncie Usługobiorcy umieszczone są przez okres wynikający
   z opisu Usługi, materiały stanowiące całość danego kursu online; materiały udostępnione są do
   samodzielnego przerobienia i opracowania przez Usługobiorcę, zgodnie z udostępnionymi instrukcjami, przy
   czym nie jest możliwe ich pobranie na trwałe nośniki – dostęp możliwy jest tylko online, Usługobiorca
   może korzystać z udostępnionych materiałów w dowolnym czasie, z dowolnych urządzeń, przy czym musi
   logować się z tego samego Konta;
  3. w rozdz. V ust. 1 lit. f) w ten sposób, że Usługodawca kontaktuje się z Usługobiorcą za pośrednictwem
   udostępnionego e-maila i ustala indywidualnie terminy oraz przedmiot zajęć językowych online;
  4. w rozdz. V ust. 1 lit. h) stacjonarnie w terminie, miejscu i zakresie wynikającym z opisu danej Usługi.
   W przypadku tej Usługi, Usługodawca zastrzega sobie możliwość odwołania kursu lub egzaminu w sytuacji,
   gdy nie zbierze się min. 5 uczestników, a także w przypadku sytuacji losowych. O odwołaniu, Usługodawca
   niezwłocznie poinformuje uczestników i zaproponuje zwrot wpłaconych środków lub uczestnictwo w takim
   samym kursie/egzaminie w innym terminie.

VIII. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

 1. Usługobiorca podczas procesu zamawiania Usługi podaje swoje prawdziwe oraz aktualne dane.
 2. W przypadku zmiany danych w trakcie trwania umowy Usługobiorca niezwłocznie informuje o tym fakcie Usługodawcę
  wysyłając w tym celu wiadomość e-mail na adres: biuro@fluentaviator.pl.
 3. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Usług w sposób określony w nin. Regulaminie.
 4. Usługobiorca nie może udostępniać hasła i loginu do swojego Konta osobom postronnym. Z Konta Usługobiorcy może
  korzystać tylko on sam.
 5. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług w sposób należyty wynikający z profesjonalnego charakteru
  świadczenia usług danego rodzaju oraz dostarczania w ramach realizowanych Usług materiałów wolnych od wad
  fizycznych i prawnych.
 6. Usługodawca ma prawo wprowadzić bezterminową blokadę Konta Usługobiorcy w przypadku braku przestrzegania przez
  niego postanowień nin. Regulaminu, w tym gdy w sposób nieuprawniony będzie usiłował pobrać umieszczone na Konce
  do użytku online materiały. W takim przypadku Usługobiorca nie ma prawa do zwrotu dokonanych opłat z Usługę.
  Przed blokadą Konta, z przyczyn j.w. Usługodawca wezwie Usługobiorcę do zaniechanie naruszeń wyznaczając w tym
  celu 3-dniowy termin, po bezskutecznym upływie którego zablokuje Konto. Wcześniejsze uprzedzenie o możliwości
  zablokowania Konta, o czym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie jest wymagane, jeśli Usługobiorca nagminnie narusza
  postanowienia Regulaminu.

IX. CENY I METODY PŁATNOŚCI

 1. Informacja o cenie za daną Usługę podawana jest na stronie Platformy szkoleniowej przy opisie każdej Usługi.
  Cena ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Usługobiorcę potwierdzenia przyjęcia złożonego przez niego
  zamówienia Usługi.
 2. Wszystkie ceny podane na Platformie określone są w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto zawierającymi
  należne podatki, w tym VAT.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany cen Usług, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach
  Platformy, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym
  zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły Umowy o świadczenie Usług oferowanych przez Platformę przed
  dokonaniem ww. zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w
  okresie jej trwania.
 4. Płatność za Usługi możliwa jest w następujący sposób:
  1. przelewem bankowym na rachunek bankowy Usługodawcy dostępny w potwierdzeniu złożonego zamówienia;
  2. przelewem elektronicznym rozliczanym za pośrednictwem systemu transakcyjnego PayPal ;
  3. przelewem za pośrednictwem serwisu Przelewy24.
 5. W przypadku płatności dokonywanych w sposób opisany w ust. 4 lit. b) i c) Usługobiorca zostanie przekierowany
  poza Platformę szkoleniową w celu dokonania płatności. Usługi obsługi płatności świadczone są przez podmioty
  trzecie na zasadach określonych w regulaminach świadczenia usług przez te podmioty.
 6. Brak płatności za Usługę w terminie 7 dni od dnia jej zamówienia jest traktowane jako odstąpienie od umowy. W
  takim wypadku, o ile Usługobiorca chce skorzystać z Usługi, konieczne jest złożenie zamówienia Usługi raz
  jeszcze.
 7. W każdym przypadku Usługobiorca otrzyma fakturę za Usługę. Faktura będzie przesyłana elektronicznie, na adres
  e-mail podany przy składaniu zamówienia, na co Usługobiorca wyraża zgodę, akceptując niniejszy Regulamin.

X. ODSTĄPIENIE OD UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

 1. Konsument, a także Przedsiębiorca – Konsument ma prawo odstąpić od Umowy świadczenia Usługi bez podania
  przyczyny, na zasadach opisanych poniżej.
 2. Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy – Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy o świadczenie Usług w
  terminie 14 dni od momentu zawarcia Umowy.
 3. Konsument oraz Przedsiębiorca – Konsument może odstąpić od umowy, składając jasne i jednoznaczne oświadczenie w
  tym zakresie. Może w tym celu wykorzystać formularz stanowiący załącznik nr 2 do Regulaminu (ale nie jest to
  obowiązkowe) lub samodzielnie sformułować oświadczenie i przesłać je drogą elektroniczną na adres
  biuro@fluentaviator.pl lub listownie na adres siedziby Usługodawcy.
 4. Usługodawca niezwłocznie prześle Konsumentowi lub Przedsiębiorcy -Konsumentowi potwierdzenie otrzymania drogą
  elektroniczną oświadczenia o odstąpieniu od Umowy świadczenia Usługi poprzez wysłanie mu stosownej wiadomości
  e-mail.
 5. Do zachowania terminu określonego w ust. 2 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed jego
  upływem.
 6. W efekcie odstąpienia od Umowy świadczenia Usługi, Umowa przestaje obowiązywać.
 7. Usługodawca nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci
  Konsumentowi lub Przedsiębiorcy – Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
 8. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub
  Przedsiębiorca – Konsument, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca – Konsument wyraźnie zgodził się
  na inne rozwiązanie, które nie pociąga dla niego dodatkowych kosztów.
 9. Prawo do odstąpienia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę – Konsumenta od Umowy o świadczenie Usług nie
  przysługuje, w wypadku, gdy przy zamówieniu danej Usługi wyraził zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usług przed
  upływem terminu do odstąpienia od umowy. W takiej sytuacji, w odniesieniu do usług polegających na dostarczaniu
  treści cyfrowych, o czym mowa w rozdz. V ust. 1 lit. e) i g), traci prawo do odstąpienia, a w przypadku innych
  Usług opisanych w w rozdz. V ust. 1 lit. f) traci prawo od odstąpienia po spełnieniu całego świadczenia przez
  Usługodawcę.

XI. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie uwagi, zgłoszenia nadużyć oraz reklamacje dotyczące funkcjonowania Platformy szkoleniowej można
  kierować drogą elektroniczną na adres: biuro@fluentaviator.pl opisując problem. Usługodawca udzieli informacji
  zwrotnej o sposobie załatwienia sprawy najdalej w terminie 14 dni za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 2. W przypadku ujawnienia się wad w Usługach świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem Platformy
  szkoleniowej, w tym braku dostępu do materiałów, ich niekompletności, problemów związanych z realizowanymi
  płatnościami, Usługobiorca ma prawo złożyć reklamację na adres siedziby Usługodawcy lub elektronicznie wysyłając
  e-mail na adres biuro@fluentaviator.pl.
 3. Reklamacja Usługobiorcy winna zawierać jego imię, nazwisko, rodzaj Usługi, której sprawa dotyczy, opis problemu,
  oczekiwany sposób załatwienia reklamacji.
 4. Usługodawca poinformuje Usługobiorcę o sposobie załatwienia reklamacji w terminie do 14 dni od otrzymania jej
  zgłoszenia w sposób tożsamy z dokonanym zgłoszeniem.
 5. Niezależnie od powyższego, Konsument posiada możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania
  reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 6. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania
  reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach
  internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań
  statutowych należy ochrona konsumentów (Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich),
  Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 7. Konsument może również skorzystać z platformy ODR jako metody pozasądowego rozwiązania sporów w związku z
  zawartą umową. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Adres poczty
  elektronicznej Usługodawcy: biuro@fluentaviator.pl

XII. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku ze świadczeniem Usług za pośrednictwem Platformy
  szkoleniowej jest Usługodawca.
 2. Usługodawca podejmuje wszelkie możliwe i nakazane odpowiednimi przepisami prawa środki techniczne i
  organizacyjne służące ochronie danych osobowych, w szczególności zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji danych
  przez osoby.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności celów i  podstaw przetwarzania
  oraz praw podmiotów, których dane są przetwarzane znajdują się w dokumencie Polityka Prywatności stanowiącym
  załącznik nr 1 do nin. Regulaminu.

XIII. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszelkie treści zamieszczone na stronie Platformy szkoleniowej, w tym m.in. grafika, teksty, układ stron,
  logotypy, zdjęcia, ale też materiały do których dostęp uzyskuje Usługobiorca w zw. z zawartą Umową, a to:
  audiobooki, e-booki, materiały składające się na poszczególne Usługi (w tym kursy szkoleniowe) stanowią wyłączną
  własność Usługodawcy lub prawo do posługiwania się nimi przez Usługodawcę wynika z zawartych z uprawnionymi
  podmiotami umów.
 2. Materiały opisane w ust. 1 powyżej korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i podlegają ochronie
  na gruncie prawa cywilnego i karnego.
 3. Platforma szkoleniowa, jak też poszczególne elementy składające się na jej całość, nie mogą być bez uprzedniej
  zgody Usługodawcy kopiowane, rozpowszechniane, modyfikowane.
 4. Zasoby składające się na zwartość poszczególnych Usług, w tym m.in. opracowania tekstowe, graficzne, dźwiękowe,
  mogą być wyłącznie wykorzystywane przez Usługobiorcę, który wykupił Usługę, której element stanowią w/w
  opracowania. Usługobiorca może je wykorzystywać wyłącznie na użytek własny lub organizacji, w imieniu której
  działa, ale bez prawa ich rozpowszechniania. Niedozwolone jest przekazywanie przez Usługobiorcę podmiotom
  trzecim dostępu do materiałów stanowiących element poszczególnych Usług. Jedynie Usługobiorca uprawniony jest do
  korzystania z materiałów składających się na Usługę przez czas określony przy opisie każdej Usługi.
 5. W przypadku ustalenia, że Usługobiorca w sposób nieuprawniony rozpowszechnia opisane w nin. rozdziale materiały,
  Usługodawca podejmie przewidziane prawem środki celem ochrony swych praw, w tym w szczególności wystąpi o
  zapłatę stosownego odszkodowania za poniesioną szkodę.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w powyższym Regulaminie mają zastosowanie właściwe przepisy prawa
  polskiego, w tym Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, w szczególności w celu dostosowania jego treści
  do zmian przepisów prawa. Zmiany nie mogą naruszać praw Usługobiorców wynikających z Umów zawartych przed
  wprowadzeniem zmiany. O zmianie Regulaminu Usługodawca poinformuje Usługobiorców posiadających Konto, poprzez
  wysłanie stosownej wiadomości e-mail. Usługodawca umieszcza na Platformie aktualną treść Regulaminu.
 3. W przypadku, gdy Usługobiorca nie akceptuje nowej treści Regulaminu winien w terminie 14 dni od dnia otrzymania
  informacji o zmianie zawiadomić o tym Usługodawcę i wysyłać w tym celu wiadomość e-mali na adres:
  biuro@fluentaviator.pl. Brak sprzeciwu we wskazanym terminie oznacza akceptacje zmienionego Regulaminu, brak
  akceptacji oznacza wypowiedzenie umowy o świadczenie Usług. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni
  od opublikowania na stronie Serwisu Internetowego.
 4. Strony zobowiązują się do polubownego rozwiązywania wszelkich sporów związanych z Usługami świadczonymi przez
  Usługodawcę.
 5. W przypadku braku polubownego rozwiązania, wszelkie spory wynikające z zawartych umów będą rozpatrywane przez
  właściwy sąd powszechny zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. W Serwisie umieszczony został również Regulamin w wersji angielskiej. W przypadku rozbieżności między wersją
  polską i angielską, wiążąca jest wersja polska.
 7. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.

Załączniki:

1. Polityka Prywatności
2. Wzór odstąpienia od umowy sprzedaży

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są
dostępne, numer faksu i adres e-mail]

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)
umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie
następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.