Back

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Wprowadzenie
  1. Niniejszy dokument powstał jako urealnienie zasady przejrzystości zdefiniowanej i wprowadzonej na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO. Jego celem jest zapewnienie dla osób, których dane są przetwarzane, w dowolnym czasie, w przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej informacji w zakresie m.in.: celów i podstaw prawnych przetwarzania, okresów przechowywania danych oraz przysługujących praw.
  2. Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich sytuacji, w których Marta Tabaka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Fluent Aviator Marta Tabaka z siedzibą w Nowych Bielicach (76-039) przy ulicy Liliowej 75, REGON 321372701, NIP 7431885449 jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe.
  3. Chcąc przybliżyć pojęcia, które pojawią się na łamach tego dokumentu, wyjaśniamy:
   1. Dane osobowe – to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, do takich danych zaliczamy m.in.: imię i nazwisko, adres e-mail, adres do dostawy, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy;
   2. Przetwarzanie – to każda czynność wykonywana na danych osobowych, niezależnie od tego, czy to w sposób zautomatyzowany, czy nie, za przetwarzanie uznajemy m.in.: zbieranie danych, przechowywanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, usuwanie.
  4. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych osób odwiedzających Platformę szkoleniową prowadzoną przez Administratora w związku z informacjami gromadzonymi za pośrednictwem plików cookies znajdują się w załączniku do Polityki prywatności, w dokumencie: „Polityka plików cookies.”
  5. Administrator przetwarza dane osobowe z uwzględnieniem następujących zasad:
   1. Dane przetwarzane są tyko wtedy, gdy istnieją przesłanki dające podstawę do przetwarzania,
   2. Dane zbierane są tylko w określonych, komunikowanych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób sprzeczny z tymi celami,
   3. Zakres zbieranych danych jest ograniczony do niezbędnego minimum pozwalającego na realizację założonego celu,
   4. Dane przechowywane są tylko przez okres niezbędny do osiągnięcia celu, z zastrzeżeniem sytuacji, gdy przepisy prawa tego wymagają lub występują inne podstawy uzasadniające ich dalsze przetwarzanie,
   5. Przetwarzane dane są uaktualniane,
   6. Stosowane są środki techniczne i organizacyjne mające zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, w tym, ochronę przed niedozwolonym i niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem,
   7. Dane mogą być przekazane podmiotom, z którymi współpracujemy, a to: dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, bankom, operatorom płatności, podmiotom świadczącym usługi księgowe, prawne, podatkowe, audytowe, kurierom.
 2. Postanowienia szczegółowe
  Administrator danych
  1. Administratorem danych jest Marta Tabaka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Fluent Aviator Marta Tabaka z siedzibą w Nowych Bielicach (76-039) przy ulicy Liliowej 75, REGON 321372701, NIP 7431885449.

  Dane kontaktowe

  1. Z administratorem danych można się skontaktować za pośrednictwem adresu email: biuro@fluentaviator.pl lub pisemnie na następujący adres: ul. Liliowa 75, 76-039 Nowe Bielice.

  Źródło pozyskiwania danych osobowych i ich zakres

  1. Dane osobowe pozyskiwane są bezpośrednio od osoby, której dotyczą. Przy zamawianiu poszczególnych usług (w ramach wypełnianych formularzy) na platformie szkoleniowej, w tym podczas zakładania konta, subskrypcji newslettera podaje Pani/Pan określone dane, które są różne w zależności od rodzaju usługi. Zakres przetwarzanych danych wyznacza rodzaj świadczonej usługi. Przetwarzamy takie dane jak: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres (zamieszkania, siedziby); numer NIP; adres e-mail; historia komunikacji z nami; historia transakcji; reklamacje, inne informacje, które mogły być zawarte w komunikacji prowadzonej z nami; inne dane – nie stanowiące same w sobie danych osobowych, a przetwarzane w związku z korzystaniem z plików Cookies – szczegółowo opisane w Polityce Plików Cookies.

  Cele przetwarzania oraz podstawa prawna

  1. Podane dane będą przetwarzane w celu:
   1. zawarcia i wykonania umowy o świadczenie Usług na Platformie szkoleniowej Administratora, w tym również rozpatrywania reklamacji – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
   2. podatkowo- rachunkowym tj. rozliczenia Usługi, w tym wystawienia dokumentu księgowego (faktury) – podstawą prawną przetwarzania jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
   3. dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
   4. wysyłania newslettera, w tym z informacjami o produktach i usługach – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora; uzasadnionym interesem administratora bezpośredni marketing produktów i usług Administratora (art. 6 ust. 1 pkt a) RODO),
   5. udzielenia odpowiedzi na pytania kierowane do Administratora (via e-mail, formularz kontaktowy, telefonicznie) i prowadzenie korespondencji, w tym również kontakt ze strony Administratora w celu udzielenia informacji w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora; uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie komunikacji z potencjalnymi klientami (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
   6. w zakresie danych gromadzonych za pośrednictwem Plików Cookies cele i podstawy określone zostały w Polityce Plików Cookies.

  Okres przez który dane będą przechowywane

  1. Dane będą przetwarzane do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania:
   1. w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy o świadczenie Usług, przez czas jej wykonywania i do momentu upływu przedawnienia roszczeń z tej umowy (3 lata lub 6 lat), w przypadku okresu 6-letniego zawsze kończy się on w upływem danego roku kalendarzowego, w którym upływa 6 letni biegu terminu – np. jeśli 6 lat biegu terminu upływa 1 kwietnia danego roku, to termin przedawnienia upływa po 31 grudnia tego roku); początek biegu terminu liczony jest od dnia wymagalności roszczenia;
   2. w przypadku przetwarzania w celach podatkowo – rachunkowych, przez okres wynikający w przepisów prawa;
   3. w przypadku przetwarzania w oparciu o przesłankę uzasadnionego interesu administratora, do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu;
   4. w przypadku przetwarzania w zakresie bieżącego kontaktu dane będą przetwarzane przez okres utrzymywania bieżących relacji (np. odpowiedzi na pytania, wymiany korespondencji), a po ustaniu relacji przez okres 1 roku lub do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;
   5. w przypadku przetwarzania na podstawie zgody, do czasu cofnięcia zgody, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  Odbiorcy danych

  1. Udostępnione dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, w tym dostawcom usług IT, usług księgowych, doradczych – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora, firmom windykacyjnym, bankom, operatorom obsługującym płatności bankowe, operatorom pocztowym, firmom kurierskim. Dane mogą być też udostępniane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa, np. organom ścigania.

  Przekazywanie danych poza EOG

  1. Udostępnione dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

  Prawa osoby, której dane dotyczą

  1. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
  2. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
  3. Jeśli podstawą przetwarzania jest zgoda, przysługuje Pani/Panu prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  4. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu świadczenia usług lub dane przetwarzane są na podstawie zgody, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pani przesłać te dane innemu administratorowi danych.
  5. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.
  6. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Informacja o dobrowolności podania danych

  1. Podanie danych osobowych w związku z: zawarciem Umowy o świadczenie usług na Platformie edukacyjnej prowadzonej przez Administratora, w celach wysyłania newslettera; prowadzenia korespondencji z Administratorem jest dobrowolne, lecz bez podania danych osobowych, nie jest możliwe zawarcie umowy, wysyłka newslettera, prowadzenie bieżącej korespondencji i udzielenie odpowiedzi na ewentualne pytania.

  Profilowanie i automatyczne podejmowanie decyzji

  1. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 3. Postanowienia końcowe.
  1. W razie jakichkolwiek pytań, wątpliwości, zastrzeżeń związanych z treścią nin. Polityki prywatności lub sposobu w jaki przetwarzamy dane osobowe, pozostajemy do Państwa dyspozycji i prosimy o przesłanie maila w tym przedmiocie na adres: biuro@fluentaviator.pl lub o kontakt listowny na adres wskazany wyżej.
  2. Polityka prywatności będzie poddawana procesowi stałego przeglądu i ew. zmian w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne w związku z nowymi przepisami prawa, nowymi wytycznymi organów odpowiedzialnych za nadzór nad ochroną danych osobowych. Zastrzegamy również możliwość zmiany niniejszej Polityki prywatności w przypadku zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzanych danych osobowych.
  3. Ostatnia wersja niniejszego dokumentu z dnia 28.04.2021r.

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

 1. Na Platformie edukacyjnej (Platforma) stosowane są Pliki Cookies i inne podobne technologie, w zw. z czym dochodzi do zbierania i przetwarzania informacji związanych z korzystaniem z Platformy. Co do zasady Pliki Cookies i inne technologie nie służą do zbierania danych osobowych, jednakże w niektórych wypadkach i w połączeniu z innymi informacjami, mogą stanowić dane osobowe.
 2. Przy użyciu Plików Cookies gromadzone są następujące informacje na temat urządzenia i logowania, a to: data, czas wizyty, nr IP urządzenia, z jakiej witryny internetowej użytkownik trafił do serwisu, dane o lokalizacji.
 3. Piki Cookies to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których użytkownik korzysta ze stron internetowych. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez użytkownika i dostosować serwis indywidualnie do potrzeb każdego użytkownikowi.
 4. Można w każdym czasie samodzielnie kontrolować sposób obsługi Plików Cookies za pomocą ustawień przeglądarki (możliwość ustawienia akceptacji lub blokady Plików Cookies). Zablokowanie Plików Cookies może wpłynąć na brak niektórych funkcjonalności przy korzystaniu z Platformy.
 5. Brak dokonania przez użytkownika zmian w ustawieniach przeglądarki skutkujących wyłączeniem przyjmowania Plików Cookies i korzystanie z Platformy jest równoznaczne z tym, że użytkownik wyraził zgodę na wykorzystanie Plików Cookies na zasadach opisanych w nin. dokumencie.
 6. Administrator wykorzystuje dwa typy Plików Cookies:
  1. Cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika.
  2. Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika.
 7. W Platformie zamieszczane są Pliki Cookies własne administratora związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez niego za pośrednictwem Platformy oraz Pliki Cookies zewnętrzne zamieszczane przez podmioty trzecie świadczące usługi na rzecz administratora.
 8. Dane użytkowników dotyczące ich powiązań z Platformą uzyskiwane za pośrednictwem Plików Cookies, przetwarzane są przez administratora w następujących celach:
  1. konfiguracji, dopasowania ustawień oraz zawartości Platform do potrzeb użytkownika;
  2. rozpoznania urządzenia użytkownika Platformy oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb w zakresie wybranego języka lub regionu
  3. doboru treści reklamowych do indywidualnych preferencji użytkownika;
  4. zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowego funkcjonowania Platformy;
  5. zapamiętania historii odwiedzonych stron na Platformie w celu rekomendacji treści;
  6. tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Platformy korzystają ze niej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości (Pliki Cookies zewnętrzne Google Analytics, Google Adwords );
  7. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Platformy za pomocą serwisów społecznościowych – Pliki Cookies zewnętrzne: twitter.com, Instagram, Facebook.com
 9. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkownika w przypadkach określonych powyżej w lit. a)-g) jest prawnie uzasadniony interes administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Interes administratora polega na dostarczaniu spersonalizowanych treści marketingowych, zapewnieniu właściwego funkcjonowania Serwisu i jego rozbudowy i ulepszania. Natomiast prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych realizuje się poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki (blokada Plików Cookies).
 10. Dane o sposobie korzystania z Platformy szkoleniowej (pozyskane za pośrednictwem Plików Cookies) – przetwarzanie będą przez cały okres korzystania z Platformy oraz później do czasu przedawnienia roszczeń.
 11. Podmioty trzecie, których Pliki Cookies umieszczane są na Platformie szkoleniowej mogą mieć dostęp do gromadzonych w nich informacji o użytkownikach. W takich wypadkach podmioty trzecie mogą być odrębnymi administratorami danych osobowych.
 12. Podmioty trzecie, z których usług korzysta administrator umieszczając zewnętrzne Pliki Cookies może przechowywać dane użytkowników poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W takich sytuacjach dane użytkowników mogą być przekazane do państw, które zapewniają adekwatny stopień ochrony (w oparciu o decyzje Komisji Europejskiej), a do państw, które nie zapewniają adekwatnego stopnia ochrony, jedynie w przypadku zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń, w tym m.in. standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską.
 13. Dane użytkowników mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania. Nie będzie to jednak wywoływać żadnych skutków prawnych ani wpływać w podobny sposób na sytuację użytkownika. Profilowanie, będzie polegało na przetwarzaniu danych użytkownika zw. z jego aktywnością na Platformie szkoleniowej i ich analizę po to, aby dokonać prognozy osobistych preferencji i zainteresowań użytkownika.
 14. Administrator nie jest w stanie, w oparciu o same dane zgromadzone w ramach Plików Cookies, zidentyfikować użytkownika dlatego zgodnie z Art. 11 ust 2 RODO nie aktywują się wobec takich użytkowników uprawnienia określone w art. 15-20 RODO, chyba, że przekażą dodatkowe dane w celu wykonania praw przysługujących na mocy w/w przepisów lub korzystają jednocześnie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez administratora zgodnie z jego Regulaminem (np.: posiadają konto, formularz kontaktowy). W takim wypadku przysługują im uprawnienia określone Polityki prywatności – pkt 8-13.
 15. W zakresie udostępniania danych zbieranych za pośrednictwem Pików Cookies, stosuje się odpowiednio zapisy pkt 6 Polityki prywatności